Huslejenævn.dk er din centrale adgang til at få kendskab til afgørelser, som er truffet af huslejenævn og beboerklagenævn. Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er inden for et emne eller en problemstilling inden for lejelovgivningen.

De afgørelser, som offentliggøres, er et udvalg af principielle afgørelser fra de større husleje- og beboerklagenævn fra perioden 2009 til 2022. Huslejenævn.dk bidrager dermed til at øge retssikkerheden for borgerne og til at skabe en mere ensartet retstilstand i afgørelser landet over.

Huslejenævn.dk fungerer ikke i sin nuværende form som et huslejeregister, hvor du kan få oplysninger om lejeniveauet i private udlejningsboliger i et bestemt område. Som følge af politisk aftale af 30. januar 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er det dog besluttet, at der skal etableres et huslejeregister for at øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.

Til formålet er der blevet afsat midler på finansloven i 2022 og 2023, og når udviklingsarbejdet er færdigt, vil det nuværende site blive afløst af et nyt, som udover at vise nævnsgodkendte lejeniveauer ligeledes forventes at gøre samtlige nævnsafgørelser tilgængelige for offentligheden.

Huslejenævn.dk drives i fællesskab af Bolig- og Planstyrelsen og Grundejernes Investeringsfond.

Hvis du har spørgsmål til en konkret ejendom, skal du rette henvendelse til husleje- eller beboerklagenævnet i den kommune, hvori ejendommen ligger. Du kan finde kontaktoplysningerne på kommunens hjemmeside. Det lokale nævn kan bl.a. vejlede om sagsbehandling, praksis mv. i forbindelse med konkrete tvister mellem lejeren og udlejeren. Har du spørgsmål vedrørende en konkret afgørelse fra et nævn, skal du også rette henvendelse til det lokale nævn.

Har du som kommune, nævn eller anden bruger kommentarer til indholdet af siden, kan du rette henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen på naevn@bpst.dk .

Denne hjemmeside anvender udelukkende cookies til tekniske, nødvendige formål. De lagres på den enhed, fx pc, hvor du tilgår hjemmesiden. Ingen cookies gemmer personoplysninger, herunder ip-adresser. Der anvendes op til 11 cookies, som alle fjernes, når du lukker din browser, samt en enkelt cookie, som opbevares i 90 dage.